Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết

Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết

Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết

Hiện tại trong lĩnh vực bảo hiểm, chúng ta có thể thấy rằng loại này rất quan tâm đến các hình thức bảo hiểm khác nhau, chẳng hạn như bảo hiểm y tế, bảo hiểm bất động sản, bao gồm bảo hiểm bất động sản, côn trùng. Không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này chứ không phải Thực sự hiểu bản chất của bảo hiểm trùng là gì? Vì vậy, để hiểu sự trùng hợp nào trong bảo hiểm tài sản? Tính năng và giải pháp bảo hiểm trùng? Bài viết dưới đây, chúng tôi xin cung cấp thông tin chi tiết về nội dung này

Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản?

Bảo hiểm trùng tên tiếng Anh là Double Insurance. Bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản là trường hợp đối tượng bảo hiểm được bảo đảm đồng thời bằng nhiều hợp đồng bảo hiểm cho cùng một rủi ro với các doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau. Các đơn bảo hiểm này có điều kiện bảo hiểm giống nhau, thời hạn bảo hiểm giống nhau và số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm này lớn hơn giá trị của đối tượng được bảo hiểm, chúng ta nói đến bảo hiểm trùng. .

– Bảo hiểm trùng là khi tài sản được bảo hiểm hai lần hoặc nhiều hơn cho cùng một khoản lãi có thể bảo hiểm và cho cùng một rủi ro. Nói cách khác, bảo hiểm trùng là mua bảo hiểm nhiều lần cho cùng một quyền lợi bảo hiểm.

Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết
Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết

Ví dụ: Chiếc ô tô của bạn có giá trị thị trường là 50.000 USD và bạn đã mua bảo hiểm vật chất xe với công ty bảo hiểm A, nhưng thư ký của bạn không biết về điều đó và mua bảo hiểm vật chất xe với công ty A của bảo hiểm B (giả sử rằng điều kiện bảo hiểm của hai công ty bảo hiểm là như nhau). Như vậy xe của bạn đã được bảo hiểm với toàn bộ số tiền bảo hiểm với cả hai công ty là 100.000 USD.

Trong trường hợp xảy ra tổn thất, mỗi công ty bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường tổn thất này tối đa là 50.000 / 100.000 USD.

Xem thêm Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?

Đặc điểm của bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm trùng là sản phẩm bảo hiểm tài sản có những đặc điểm cụ thể sau:

  • Một tài sản được bảo hiểm bảo vệ bằng ít nhất 2 hợp đồng bảo hiểm, mà bên mua bảo hiểm tham gia các hợp đồng bảo hiểm với một hoặc nhiều cam kết khác nhau /các công ty bảo hiểm.
  • Các hợp đồng bảo hiểm trùng lặp sẽ liên đới chịu trách nhiệm bảo hiểm cho các quyền lợi, rủi ro và đối tượng chung giống nhau.
  • Các hợp đồng bảo hiểm này chịu trách nhiệm chung và riêng đối với việc bảo vệ và bồi thường thiệt hại chung mà đối tượng được bảo hiểm phải gánh chịu.

Cách giải quyết vấn đề bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản

Hiện nay, trong nhiều trường hợp, có điều khoản “bảo hiểm trùng” trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản được thiết kế để “sửa đổi hoặc giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm” khi có một chính sách bổ sung nhằm trang trải cùng một mất mát. Trường hợp hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm “cung cấp đồng thời bảo hiểm cho cùng một rủi ro trong cùng một điều kiện”, tòa án sẽ dựa trên các điều kiện bảo hiểm trùng lặp để xác định xem các doanh nghiệp bảo hiểm có nên chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm hay không, nếu có thì chia sẻ như thế nào.

Xem thêm Bảo hiểm bổ trợ có tác dụng gì? Bạn có nên tham gia để tăng lợi ích không?

Trên thực tế, có ba hình thức dự phòng cụ thể chính là dự phòng theo tỷ lệ và cung cấp cho việc đóng góp các hợp đồng bảo hiểm cho một tổn thất, ví dụ theo Giới hạn trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm hoặc sự tham gia bình đẳng và được khấu trừ cung cấp trách nhiệm của một công ty bảo hiểm đối với yêu cầu bồi thường sau khi hết trách nhiệm của một công ty bảo hiểm tài sản cụ thể khác. Những tuyên bố từ chối trách nhiệm quy định việc hủy bỏ tư cách của một hợp đồng bảo hiểm nếu một hợp đồng bảo hiểm khác tồn tại. Nhìn chung, nếu các điều khoản bảo hiểm xung đột, tòa án sẽ coi các điều khoản đó là xung đột và yêu cầu các công ty bảo hiểm chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm, dựa trên các quy định của pháp luật tùy trường hợp. Phù hợp với điều 4. Hợp đồng bảo hiểm trùng với pháp luật năm 2019 về hoạt động bảo hiểm cụ thể:

1. Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm tài sản cho cùng một đối tượng, cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

2. Trong trường hợp các bên ký kết hợp đồng bảo hiểm trùng lặp, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thoả thuận so với tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng. do người mua bảo hiểm ký kết. Tổng mức bồi thường của các DNBH không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

Theo quy định trên, pháp luật không cấm người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm cùng mục đích là tài sản. Đối tượng này dành cho chủ sở hữu, chủ sở hữu có quyền mua bảo hiểm cho tài sản của mình với nhiều doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm khác nhau, cùng dịch vụ bảo hiểm và rủi ro giống nhau.

Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết
Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết

Công ty bảo hiểm có quyền thu hồi theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm (đã trả hoặc phải trả) cho người được bảo hiểm từ các công ty khác mà họ cũng phải chịu trách nhiệm chung và riêng lẻ.

Như vậy, căn cứ vào điều luật này, có thể thấy hợp đồng bảo hiểm trùng là loại hợp đồng bảo hiểm cùng một đối tượng, theo đó, trường hợp bảo hiểm trùng thì tùy theo nguyên nhân mà bị xử lý. Thông thường, bảo hiểm trùng liên quan đến việc gian lận từ phía chủ hợp đồng để có được bảo hiểm.

Như vậy, về nguyên tắc, công ty bảo hiểm có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nếu phát hiện bảo hiểm trùng lặp có hành vi gian lận. Nếu các công ty bảo hiểm chấp nhận bồi thường thì lúc đó trách nhiệm tổn thất của mỗi công ty sẽ được phân chia theo tỷ lệ trách nhiệm mà họ phải gánh chịu. Cụ thể: Số tiền bồi thường từ hợp đồng khách hàng A = Giá trị thiệt hại thực tế x (Số tiền bảo hiểm từ hợp đồng khách hàng A / Tổng số tiền bảo hiểm) với số thiệt hại thực tế, sau đó yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khác chia sẻ trách nhiệm.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.