Hiểu về về đồng bảo hiểm và những lợi ích to lớn mà nó đem lo khi ký kết

Hiểu về về đồng bảo hiểm và những lợi ích to lớn mà nó đem lo khi ký kết

Hiểu về về đồng bảo hiểm và những lợi ích to lớn mà nó đem lo khi ký kết

Nếu bạn là người đang cần tìm hiểu về các vấn đề xung quanh việc đồng bảo hiểm. Thì chắc chắn rằng bài viết này sẽ dành cho bạn, giúp bạn giải đáp mọi điều.

Đồng bảo hiểm là gì?

Đồng bảo hiểm bao gồm một số công ty bảo hiểm cùng bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo nguyên tắc phân chia tỷ lệ lợi nhuận (phí bảo hiểm) và trách nhiệm (bồi thường, chi phí). Chính xác hơn:
– Nhiều công ty bảo hiểm cùng lúc bảo hiểm cho cùng một đối tượng với cùng điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, v.v. trong hợp đồng bảo hiểm
– Các công ty áp dụng nguyên tắc phân chia lợi nhuận (phí bảo hiểm) và trách nhiệm (thù lao, chi phí) theo tỷ lệ.
– Thông thường các công ty ủy quyền cho một công ty bảo hiểm làm đầu mối đàm phán hợp đồng bảo hiểm, giao dịch giải quyết những thiệt hại.

Các yếu tố cơ bản của mô hình đồng bảo hiểm là gì?

Chủ thể: chủ thể người được bảo hiểm là người trực tiếp mua bảo hiểm.
Đối tượng: đối tượng được bảo hiểm trong việc đồng bảo hiểm là những rủi ro theo thoả thuận trong hợp đồng ký kết giữa công ty bảo hiểm với người được bảo hiểm.

Hiểu về về đồng bảo hiểm và những lợi ích to lớn mà nó đem lo khi ký kết
Hiểu về về đồng bảo hiểm và những lợi ích to lớn mà nó đem lo khi ký kết

Ký kết hợp đồng bảo hiểm: Chỉ có 1 hợp đồng được ký kết giữa các nhà đồng bảo hiểm. Người chịu trách nhiệm cao nhất là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng. Việc ký kết hợp đồng do nhiều công ty thực hiện, mỗi công ty tham gia hợp đồng bảo hiểm đều phải ký vào giấy chứng nhận bảo hiểm.
Trách nhiệm bồi thường: khi xảy ra tổn thất, các công ty đồng bảo hiểm buộc phải bồi thường trực tiếp cho bên mua bảo hiểm dựa trên tỷ lệ phần trăm tham gia của công ty trong hợp đồng bảo hiểm.

Pháp lý: người được bảo hiểm phải biết tất cả những người đồng bảo hiểm. Trong trường hợp có vấn đề tổn thất xảy ra, người được bảo hiểm có quyền bồi thường cho tất cả những người đồng bảo hiểm

Mô hình đồng bảo hiểm mang lại ý nghĩa gì?

Đồng bảo hiểm là phương thức phân tán và chia sẻ rủi ro theo chiều ngang nhau bằng cách tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm khác nhau cho cùng một đối tượng được bảo hiểm. Theo đó, khi xảy ra rủi ro hay thiệt hại và mất mát thuộc về đối tượng được bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm sẽ cùng và chịu trách nhiệm cụ thể đối với bảo hiểm này theo tỷ lệ đã thỏa thuận và phí bảo hiểm mà khách hàng sẽ trả trước đó. Vì vậy, đồng bảo hiểm thường được áp dụng để giảm áp lực cạnh tranh gây thiệt hại cho DNBH.

Xem thêm: Con đường phát triển của bảo hiểm hàng hải và tầm quan trọng to lớn của nó

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.