Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia

Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia

Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia

Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhiều người quan tâm vì đây là chính sách hỗ trợ những người tham gia BHXH bắt buộc vẫn có thể hưởng nhiều quyền lợi.

Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia
Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia

Các kế hoạch bảo hiểm xã hội tự nguyện và quyền lợi

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Đạo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bao gồm 2 chế độ đang nghỉ hưu và tử vong. Mặc dù ít lợi ích từ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện luôn mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia.
Người khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tuân thủ các điều kiện nhất định sẽ đủ điều kiện nhận các lợi ích sau:

Để tận dụng lợi thế của lương hưu hàng tháng

Đối với người tham gia chương trình này sẽ được hưởng lợi từ lương hưu hàng tháng nếu:

 • Nam là 60, một người phụ nữ 55 tuổi.
 • Đủ 20 năm để trả bảo hiểm xã hội hoặc nhiều hơn nữa.
 • Nếu những người tham gia bảo hiểm xã hội không đủ trong 20 năm để trả bảo hiểm xã hội lên đến 20 năm cho lương hưu hàng tháng.

Nhận khoản trợ cấp Một lần

Ngoài lương hưu, mọi người có thể nhận được trợ cấp một lần nếu BHXH lớn hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu tối đa là 75%. Do đó, việc phân bổ đúng giờ được tính toán trên cơ sở số năm bảo hiểm xã hội lớn hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu tối đa là 75%. Mỗi năm, bảo hiểm xã hội được tính theo một phần tư tiền lương trung bình hàng tháng của bảo hiểm xã hội.

Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia
Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia

Lợi ích tang lễ

Đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội tình nguyện từ 60 tháng trở lên hoặc nhận lương hưu, nhưng thật không may, mọi người lo lắng về các thủ tục tang lễ sẽ nhận được lợi ích tang lễ với mức lương 10 lần.

Tài trợ một lần

Trường hợp những người trả tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện, giữ gìn thời gian để trả bảo hiểm xã hội hoặc nhận lương hưu, nhưng không may là chết, các thành viên gia đình sẽ được hưởng một khoản phụ cấp một lần. Các lợi ích được tính toán trên cơ sở Đoạn 2, 3 và 81 Đạo luật Bảo hiểm Xã hội 2014

Đánh giá y tế và lợi ích điều trị sức khỏe

Người tham gia sẽ tự nguyện được cấp cho một thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi nhận được lương hưu. Mức bảo hiểm y tế tương ứng sẽ là 95% chi phí khám và điều trị y tế.

Được hỗ trợ hỗ trợ bảo hiểm xã hội

Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm xã hội dựa trên tỷ lệ phần trăm dựa trên các tiêu chuẩn của các hộ nghèo như sau:

 • Hỗ trợ 30% nếu hộ nghèo.
 • Hỗ trợ 25% nếu nó thuộc về các hộ gia đình gần như nghèo.
 • Hỗ trợ 10% cho các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ phụ thuộc vào thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực sự nhưng không quá 10 năm.

Phí bảo hiểm

Theo khoản 2, Điều 87 của Đạo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, mức độ tự nguyện bảo hiểm xã hội bằng 22% thu nhập của chính họ. Đặc biệt, mức thu nhập hàng tháng làm cơ sở cho mức tối thiểu bằng tiêu chuẩn của các hộ nghèo cho khu vực nông thôn (700.000 đồng), lên đến 20 lần lương cục bộ.

Kế hoạch lương hưu xã hội tự nguyện

Theo Mục 74 của Đạo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lương hưu hàng tháng được tính như sau:

Pension = Tỷ lệ hưởng * thu nhập trung bình hàng tháng để bảo hiểm xã hội.

Theo Mục 74 của Đạo luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, trợ cấp điểm được tính như sau: Mỗi năm, những người tham gia đã đóng cửa tự nguyện cao hơn số năm đã nhận được tỷ lệ phần trăm của tỷ lệ tiền lương hưu 75% trong 0,5 Thu nhập trung bình hàng trả bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Một lần (chỉ áp dụng cho một số trường hợp đủ điều kiện theo Mục 77 của Đạo luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014):

 • 1,5 tháng thu nhập trung bình hàng tháng cho bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH trước năm 2014
 • 2 tháng thu nhập trung bình hàng tháng để trả bảo hiểm xã hội Đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014
 • Những người phải trả tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện dưới 1 năm, sau đó tận hưởng cấp độ bằng với số tiền đóng cửa, tối đa 2 tháng thu nhập trung bình hàng tháng để trả bảo hiểm xã hội.

Chế độ tử tuất cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lợi ích tang lễ

theo Đạo luật về bảo hiểm xã hội năm 2014, hỗ trợ đất đai là bằng 10 lần mức lương cục bộ cho những người trả 60 tháng hoặc nhiều hơn hoặc tận hưởng lương hưu.

Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia
Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia

Trợ cấp

theo Mục 81 của Đạo luật Bảo hiểm Xã hội Năm 2014, những người tham gia sẽ được bảo vệ thời gian phải trả bảo hiểm xã hội, nhưng thật không may, người thân được quyền cấp lại lợi ích từ:

 • 1, 5 tháng thu nhập trung bình hàng tháng trả bảo hiểm xã hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014
 • 2 tháng thu nhập trung bình hàng tháng để trả bảo hiểm xã hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014
 • Người trả tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện dưới 1 năm, sau đó tận hưởng cấp độ bằng Số tiền đóng cửa, tối đa 2 tháng thu nhập trung bình hàng tháng để trả bảo hiểm xã hội.
 • Ít nhất 3 tháng thu nhập trung bình hàng tháng để trả bảo hiểm xã hội nếu cả hai tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nếu người tham gia tự nguyện thích lương hưu của mình, nhưng thật không may, phụ huynh được hưởng trợ cấp tuất bằng:

 • 48 tháng lương hưu nếu họ đã chết trong hai tháng đầu của lương hưu.
 • Chỉ cần tận dụng một tháng lương hưu khác, khoản trợ cấp giảm 0,5 tháng nếu ông qua đời trong những tháng tiếp theo.

ở trên là một bản tóm tắt về một số thông tin quan trọng về các kế hoạch bảo hiểm xã hội tự nguyện để mọi người nắm bắt. Mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là sau thời đại làm việc. Do đó, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là điều cần thiết để giảm gánh nặng của tuổi tác.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.